zavrieť
môžete začať písať
výsledky hľadania tu

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

 

1.
ÚVODNÉ USTANOVENIA

 

 

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ,,obchodné podmienky“) obchodnej spoločnosti Labona, s.r.o. so sídlom Palackého nám. 152, 665 01 Rosice, IČ: 03898881, DPH SK: SK4120182154, zapísaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 87305 (ďalej len ,,predávajúci“) upravujú v súlade s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona  č. 89/2012 Zb., Občanský zákoník, v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,Občiansky zákonník“) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatvorené mezi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len „kupujúcí“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.labona.sk (ďalej len ,,webová stránka“) a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).

 

1.2. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dohodnúť v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

 

1.3. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku.

 

1.4. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

 

2.
UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

 

 

2.1. Objednávku v internetovom obchode môže vykonať neregistrovaný zákazník, alebo registrovaný zákazník pomocou užívateľského účtu.

 

2.2. Na základe registrácie kupujúceho, vykonanej na webovej stránke, môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len "užívateľský účet").

 

2.3. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

 

2.4. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.

 

2.5. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, príp. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

 

 

 

 

3.
UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY (OBJEDNÁVKY)

 

 

3.1. Celá prezentácia tovaru umiestnená na webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

 

3.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru a nákladov za vrátenie tovaru, ak tento tovar zo svojej podstaty zvyčajne nemožno vrátiť cestou pošty. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované na webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

 

3.3. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s dobierkou a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s dobierkou a dodaním tovaru uvedené na webovom rozhraní obchodu platí len v prípadoch, kedy je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

 

3.4. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár na webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

 

3.4.1. objednávanom tovare (objednávaný tovar "vloží" kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),

               3.4.2. spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru,

               3.4.3. nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka“).

 

3.5. Pred odoslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "Záväzne objednať". Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom účte, či v objednávke (ďalej len "elektronická adresa kupujúceho").

 

3.6. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).

 

3.7. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslaná kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

 

3.8. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady kupujúceho vzniknuté pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

 

 

 

4.
ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

 

 

4.1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka nemožno okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť a od kúpnej zmluvy o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal.

 

4.2. Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. 4.1 obchodných podmienok, či o iný prípad, kedy nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť (iba u náhradných dielov), a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru, alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať okrem iného na adresu prevádzky predávajúceho, alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho info@labona.sk. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý je uvedený v zápätí - ,,Formulár,, webovej stránky Labona s.r.o.

 

4.2.1. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 4.2. obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť kupujúcim predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúcemu. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, prevezme kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v prípade, kedy tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu bežnou cestou pošty.

 

4.2.2. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 4.2. obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal.

 

 

 

5.
ÚHRADA KÚPNEJ CENY

 

 

5.1. Kúpna cena je kupujúcemu stanovená výpočtom v automatickom internetovom obchode prevádzkovanom na webovej stránke www.labona.sk, alebo cenovou ponukou predávajúceho v písomnej forme. Ceny tovaru sú uvedené vrátane DPH a balného. Všetky ceny sú uvedené s DPH, ktorá je platná v okamihu odoslania objednávky. V prípade, že sa DPH do uzavretia kúpnej zmluvy popr. do odoslania tovaru zmení, je kupujúci povinný uhradiť nedoplatok kúpnej ceny, popr. predávajúci bezodkladne kontaktuje kupujúceho s výzvou o oznámení, kam je možné uhradiť kupujúcemu preplatok kúpnej ceny.

5.1.1. V prípade prevedenia objednávky na purenitové boxy a vonkajšie žalúzie predávajúci garantuje kupujúcemu zjednanú cenu pri zadaní vonkajších žalúzií do výroby do 2 mesiacov od zadania PurBoxov. Pokiaľ majú byť zadané purenitové boxy a vonkajšie žalúzie dlhšie ako v lehote 2 mesiacov, bude cena vonkajších žalúzií upravená podľa platných cenníkov v čase zadania do výroby.

5.2. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

 

5.3. Kupujúci uhradí sumu za tovar vo výške 100 % vopred bankovým prevodom na základe zálohovej faktúry na účet predávajúceho, alebo automaticky - platbou cez platobnú bránu PayPal alebo ThePay.

 

5.4. V prípade ,,dobierky" hradí kupujúci cenu za objednávku v hotovosti dopravcovi. Platba kartou u dopravcu nie je možná.

 

5.5. Daňový doklad - faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho najneskôr však od pripísania finančných prostriedkov na účet do 48 hodín.

 

 

 

6.
DODACIE PODMIENKY

 

 

6.1. Doprava je po celej Slovenskej republike ZADARMO pri nákupe nad 149 Eur. Predávajúci si vyhradzuje právo určiť prepravnú spoločnosť a to na základe rozmerov daného produktu. Našimi zmluvnými dopravcami sú DPD alebo Toptrans. V prípade, ak je spôsob dopravy zmenený na základe požiadavku kupujúceho, všetky riziká a náklady spojené so zmenou dopravy preberá kupujúci.

 

6.2. Predávajúci je povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcemu v objednávke a kupujúci je povinný prevziať tovar pri dodaní.

 

6.3. Termín dodania je uvedený u každého výrobku, termíny dodania sa môžu u jednotlivých produktov líšiť v závislosti od zložitosti výroby a termínu dodania výrobcom. V prípade, že kupujúci objednáva väčšie množstvo tovaru, alebo celkové množstvo objednaného tovaru presiahne výrobnú kapacitu, je predávajúci oprávnený termín dodávky prispôsobiť možnostiam výrobcu, o čom upovedomí kupujúceho písomne ​​alebo telefonicky.

 

6.4. V prípade, ak zvolí kupujúci platbu ,,na dobierku", automaticky sa predlžuje doručenie tovaru minimálne o 2 pracovné dni. Predávajúci vopred oznámi približný termín kupujúcemu písomne ​​alebo telefonicky.

 

6.5. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad ich bezodkladne oznámiť dopravcovi a tieto závady uviesť na prepravný protokol. V prípade zjavného porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky, nemusí kupujúci tovar od dopravcu prevziať.

              

6.5.1. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že zásielka spĺňa všetky podmienky a náležitosti a na prípadnú neskoršiu reklamáciu, ohľadom porušenia obalu zásielky nemusí byť braný ohľad.

 

6.6. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane, alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia. Kupujúci či objednávateľ preberá vlastnícke právo k obalu tovaru.

 

 

7.
ZÁRUKA A REKLAMÁCIA

 

 

7.1. Ak nie je výslovným prehlásením predávajúceho poskytnutá záručná lehota dlhšia, je záručná lehota

24 mesiacov odo dňa dodania tovaru kupujúcemu. Pre uplatnenie záruky je zákazník povinný predložiť daňový doklad od predávajúceho (faktúru za tovar, ktorá je súčasťou e-mailu ,,Uhradené" alebo ,,Dobierka-uhradené"). Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru vzniknuté neodbornou manipuláciou zo strany používateľa. Reklamácia sa riadi podľa platného zákonníka, pokiaľ nie je predávajúci schopný závadu na výrobku odstrániť, obdrží kupujúci nový výrobok, alebo mu bude vrátená celá uhradená suma prevodom na jeho bankový účet do 10 pracovných dní.

 

7.2 Nebezpečenstvo škody na veci prechádza na spotrebiteľa prevzatím tovaru.

 

7.2.1. V prípade, ak zákazník zistí poškodenie tovaru až po otvorení balíka, je nutné toto poškodenie hlásiť bezodkladne predávajúcemu najneskôr do 3 dní od zistenia závady, (formou zaslania fotografie na e-mailovú adresu: info@labona.sk, v prípade neskoršej reklamácie na poškodenie pri doprave, nemusí byť na takúto reklamáciu braný ohľad - podľa čl. 6.5.

 

7.2.2. V prípade, že sa dohodne oprava produktu, zaistí predávajúci zvoz od kupujúceho na svoje náklady. A od nahlásenia reklamácie beží reklamačná lehota 30 dní, do ktorej je povinný predávajúci opraviť závadu a zaslať späť kupujúcemu. O celkovom priebehu reklamácie je kupujúci informovaný ihneď alebo v zložitejších prípadoch do 3 dní. Predávajúci písomne ​​informuje spotrebiteľa o práve z chybného plnenia najneskôr do 24 hodín od nahlásenia vady a jeho riešenie zašle na e-mail uvedený v objednávke. Spotrebiteľ bude vyrozumený o vybavení reklamácie (ukončení) elektronicky na e-mailovú adresu.

Ak predávajúci nekontaktuje elektronicky ,,e-mailom" kupujúceho do 30 dní, má sa za to, že vada je neodstrániteľná a kupujúci si tak môže nárokovať cenu produktu späť.

 

7.2.3. Právo z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky (Labona s.r.o., Palackého nám. 152, 665 01 Rosice), v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru.

7.3. Farebné prevedenia v internetovom obchode sú iba orientačné. Odtieň sa môže líšiť vzhľadom k nastaveniu monitora, samotnej zobrazovacej technológie a kalibrácie farieb. Na prípadnú reklamáciu z dôvodu výberu nevhodnej farby podľa vzorkovníka zobrazeného elektronickou cestou nemôžeme pristúpiť.

 

8.
ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

 

8.1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

8.2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.

8.3. Vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy info@labona.sk. Informácie o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.

8.4. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná ČOI je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

8.5. Európske spotrebiteľské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 zo dňa 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22 /ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

8.6. Predávajúci je oprávnený k predaji tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

8.7. Kupujúci týmto preberá na seba riziko zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

 

9.
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

9.1. Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 Nariadenia Európského parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov, o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (obecné nariadenie o ochrane osobných údajov), (ďalej len „nariadenie GDPR“) súvisiace so spracovaním osobných údajov kupujúceho na účely plnenia kúpnej zmluvy, na účely rokovania o kúpnej zmluve a na účely plnenia verejnoprávnych povinností predávajúceho, plní predávajúci prostredníctvom osobitného dokumentu.

10.
ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ A UKLADANIE COOKIES

 

10.1 Kupujúcí súhlasí v zmysle ustanovenia § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti a o zmene niektorých zákonov (zákon o niektorých službách informačnej spoločnosti), v znení neskorších predpisov, so zasielaním obchodných oznámení predávajúcemu na elektronickú adresu či na telefónne číslo kupujúceho. Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 nariadenia GDPR súvisiacu so spracovaním osobných údajov kupujúceho na účely zasielania obchodných oznámení plní predávajúci prostredníctvom zvláštneho dokumentu.

10.2. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, ak je možné vykonať nákup na webovej stránke a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť bez toho, aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

 

11.
DORUČOVANIE

 

11.1. Kupujúcemu môže byť doručované na elektronickú adresu kupujúceho.

 

12.
OVERENÉ ZÁKAZNÍKMI

 

12.1. Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame vždy, keď u nás nakúpite, ak v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti neodmietnete zasielanie našich obchodných oznámení, alebo neodvoláte svoj predtým udelený súhlas. Spracovanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás.

12.2. Pre zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia, využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk; tomu pre tieto účely môžeme odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane pre jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov prostredníctvom odkazu v e-maili s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

 

13.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

13.1. Strany kúpnej zmluvy sa dohodli, že všetky spory vznikajúce medzi nimi z takej zmluvy, ktorej súčasťou sú i tieto VOP a v súvislosti s ňou, alebo s jej uzatváraním, budú rozhodované výlučne na súdoch ČR, ktorej miestna príslušnosť bude výhradne určená podľa sídla predávajúceho ku dňu podania žaloby. Voľbou príslušnosti podľa predchádzajúcej vety nie je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, zbavený ochrany, ktorú mu poskytujú ustanovenia právneho rádu, od ktorých sa nemožno zmluvne odchýliť a ktoré by sa v prípade absencie voľby príslušnosti inak použila podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 zo dňa 12.12.2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (Nariadenie Brusel I bis).

13.2. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné, alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

13.3. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.