zavrieť
môžete začať písať
výsledky hľadania tu

Obchodné podmienky

1.
ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej iba ako „VOP“) spoločnosti Labona s.r.o., IČ: 038 98 881, sídlom Palackého nám. 152, Rosice, PSČ: 665 01, zapísanej v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Brne pod sp. zn. C 87305 (ďalej iba ako „Predávajúci“ alebo „my“) rámcovo upravujú v súlade s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej iba ako „občiansky zákonník“) vzájomné práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho (ďalej iba ako „Kupujúci“ alebo „Vy“) v rámci zmluvných vzťahov uzavretých najmä prostredníctvom internetového obchodu umiestneného na doméne labona.sk (ďalej iba ako „E-shop“), ale tiež prostredníctvom iných prostriedkov komunikácie na diaľku mimo E-shop (najmä prostredníctvom elektronickej pošty či vykonaním online objednávky prostredníctvom online konfigurátora za účasti Predávajúceho).

1.2. Ustanovenia týchto VOP, ktoré sú určené k Vašej ochrane ako Kupujúceho v postavení spotrebiteľa, sa nevzťahujú na prípady, ak ste právnickou osobou či fyzickou osobou jednajúcou pri objednávaní Tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania. 

1.3. S týmito VOP máte dostatočnú možnosť zoznámiť sa pred vykonaním svojej objednávky, buď v rámci nášho E-shopu, alebo sme Vám ich zaslali prostredníctvom elektronickej pošty na Vašu e-mailovú adresu a ste na ne dostatočne vopred upozornení. Odoslaním objednávky potvrdzujete, že ste sa zoznámili s obsahom týchto VOP a že s nimi súhlasíte. 

1.4. V prípade odchylných dojednaní v rámci uzavretej Kúpnej zmluvy majú tieto dojednania v takej Kúpnej zmluve pred znením týchto VOP prednosť. Ustanovenia týchto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy a sú vyhotovené v slovenskom jazyku.

1.5. Znenie týchto VOP môžeme jednostranne meniť a dopĺňať, kedy sme o tomto povinní Vás informovať. Uvedené zmeny môžeme vykonať najmä v prípade zmeny právnych predpisov, zavedenia predaja nového Tovaru alebo z dôvodu zmeny podmienok na trhu. O zmenách budete vopred informovaní z informačných materiálov zverejnených v rámci E-shopu alebo prostredníctvom elektronickej pošty. Pokiaľ nebudete súhlasiť s vykonanými zmenami a budú Vaše práva a povinnosti vykonanou zmenou dotknuté podstatným spôsobom, môžete tieto zmeny odmietnuť a od uzatvorenej Kúpnej zmluvy s nami odstúpiť, pokiaľ už nebolo doteraz začaté s plnením, pričom Vaše odstúpenie nám musí byť v takom prípade doručené do piatich (5) kalendárnych dní odo dňa účinnosti tejto zmeny. Pokiaľ nám v tejto lehote Vaše odstúpenie od Zmluvy nebude doručené, má sa za to, že so zmenami VOP súhlasíte.

 

2.
DEFINÍCIA A VÝKLAD POJMOV

2.1. Zmluvné strany: sú Predávajúci, teda Labona s.r.o., IČ: 038 98 881, sídlom Palackého nám. 152, Rosice, PSČ: 665 01, E-mail info@labona.sk, telefónne číslo +421 233 329 126, a Vy, ako Kupujúci.   

2.2. Kúpna zmluva: je zmluvný vzťah vzniknutý medzi Predávajúcim a Kupujúcim na základe Vami, ako Kupujúcim, riadne vyplnenej Objednávky Tovaru odoslanej prostredníctvom E-shopu, alebo elektronickej pošty na e-mailovú adresu Predávajúceho, alebo na základe vyplnenia online Objednávky Tovaru v online konfigurátore za účasti Predávajúceho, kedy táto Vaša Objednávka bola z našej strany prijatá v súlade s týmito VOP. Kúpna zmluva je takto uzatvorená aj v prípade, že je vedľa predaja Tovaru predmetom plnenia aj vykonanie nenáročného zamerania a montáže.  

2.3. Spotrebiteľ: je každá fyzická osoba, ktorá mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca svojho povolania uzatvára Kúpnu zmluvu s Predávajúcim alebo s ním inak rokuje. 

2.4. Podnikateľ: je ten, kto samostatne vykonáva na vlastný účet a zodpovednosť zárobkovú činnosť živnostenským alebo obdobným spôsobom so zámerom robiť tak sústavne za účelom dosiahnutia zisku a tiež každá osoba, ktorá uzatvára Kúpnu zmluvu súvisiacu s vlastnou obchodnou, výrobnou alebo obdobnou činnosťou či pri samostatnom výkone svojho povolania, prípadne osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa. Podnikateľom sa na účely týchto VOP rozumie ten, kto koná v súlade s predchádzajúcimi vetami v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie Kupujúci v rámci svojej objednávky alebo v rámci Kúpnej zmluvy svoje identifikačné číslo, berie na vedomie, že preňho platia ustanovenia týchto VOP určené pre podnikateľov.

2.5. Tovar: rozumie sa tovar ponúkaný Predávajúcim v rámci ním prevádzkovaného E-shopu alebo na jeho predajni nachádzajúcej sa na adrese: Palackého nám. 152, Rosice, PSČ: 665 01, predstavujúci najmä tieniacu techniku a jej doplnky.

2.6. Objednávka: je Váš záväzný návrh na uzatvorenie Kúpnej zmluvy vykonaný niektorým zo spôsobov podľa čl. 4 týchto VOP.  

 

3.
ZÁKAZNÍCKY ÚČET

3.1. Na základe Vašej registrácie uskutočnenej vo webovom rozhraní E-shopu môžete pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môžete vykonávať Objednávky Tovaru (ďalej len ako „Zákaznícky účet“). Pre objednanie Tovaru nie je nutné vykonať registráciu v rámci webového rozhrania E-shopu.

3.2. Pri registrácii vo webovom rozhraní E-shopu a pri objednávaní Tovaru vo webovom rozhraní E-shopu ste povinní uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v Zákazníckom účte ste pri akejkoľvek ich zmene povinní aktualizovať. Vami uvedené údaje v Zákazníckom účte a pri objednávaní Tovaru sú nami považované za správne.

3.3. Prístup k Zákazníckemu účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Ste povinní zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do Vášho Zákazníckeho účtu.

3.4. Nie ste oprávnení umožniť využívanie Zákazníckeho účtu tretím osobám.  

3.5. Váš Zákaznícky účet môžeme zrušiť, a to najmä v prípade, keď svoj Zákaznícky účet dlhšie ako dvadsaťštyri (24) mesiacov nevyužívate, alebo v prípade, keď porušíte svoje povinnosti z Kúpnej zmluvy vrátane týchto VOP.

3.6. Sami sa môžete kedykoľvek rozhodnúť svoj Zákaznícky účet zrušiť. V takom prípade nám toto, prosím, oznámte prostredníctvom elektronickej pošty na tento kontaktný e-mail: info@labona.sk a my Váš Zákaznícky účet zrušíme do piatich (5) pracovných dní odo dňa, keď toto oznámenie obdržíme.

3.7. Berte na vedomie, že zrušením Zákazníckeho účtu podľa predchádzajúcich ustanovení, strácate všetky prípadné výhody, ktoré plynú z vedenia Zákazníckeho účtu, najmä vernostné výhody v akejkoľvek podobe.

3.8. Berte tiež na vedomie, že Zákaznícky účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu nášho hardvérového a softvérového vybavenia či tretích osôb.

 

4.
UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY 

4.1. Náš E-shop obsahuje informácie o Tovare s uvedením kúpnych cien, o nákladoch spojených s dodaním Tovaru Kupujúcemu vrátane nákladov spojených s dobierkou, a o nákladoch za vrátenie Tovaru Kupujúcemu, ak tento Tovar zo svojej podstaty nemôže byť vrátený obvyklou poštovou cestou. V E-shope zobrazené kúpne ceny Tovaru či kúpne ceny Tovaru uvedené v rámci našej cenovej ponuky zahŕňajú DPH v platnej sadzbe k okamihu odoslania Objednávky aj náklady na balné. Kúpne ceny Tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované v rámci E-shopu s výhradou Predávajúceho ich zmien. Informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru platia iba v prípade, kedy je Tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky. Týmto ustanovením nie je obmedzená naša možnosť uzavrieť Kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok. 

4.2. Všetka prezentácia Tovaru umiestneného v rámci E-shopu je iba informatívneho charakteru a nejedná sa o ponuku na uzatvorenie Kúpnej zmluvy, Predávajúci teda nie je povinný uzatvoriť Kúpnu zmluvu ohľadom tohto Tovaru. Ustanovenie § 1732 odst. 2 občianskeho zákonníka sa nepoužije. 

4.3. Ak nie je v jednotlivých obchodných prípadoch dohodnuté inak, nie sú v kúpnej cene Tovaru zahrnuté náklady na dodanie Tovaru, odborné zameranie, montáž a montážny materiál. Celková Kúpna cena zahŕňa kúpnu cenu Tovaru, náklady na dodanie Tovaru, náklady na odborné zameranie, montážnu prácu, náklady na montážny materiál, a prípadné ďalšie náklady na voliteľné Vami vybrané platené služby (ďalej len ako „Celková kúpna cena“). Vyhradzujeme si právo stanoviť minimálny limit kúpnej ceny Tovaru, od ktorej už neplatíte náklady na dodanie Tovaru. V prípade, že však z Vašej strany dôjde k čiastočnému odstúpeniu od Kúpnej zmluvy a kúpna cena Tovaru, pri ktorom nedošlo k odstúpeniu od Kúpnej zmluvy, nedosahuje minimálnu výšku, ktorá je potrebná pre vznik práva na dodanie Tovaru zadarmo, podľa predchádzajúcej vety, Vaše právo na dodanie Tovaru zadarmo zaniká a ste povinní nám náklady na dodanie Tovaru uhradiť. O Celkovej kúpnej cene vrátane všetkých nákladov ste informovaní pred uskutočnením Objednávky.  

4.4. Môžete nás osloviť s cenovým dopytom na Tovar, a to individuálnym kontaktovaním s využitím našich kontaktných údajov uvedených v rámci E-shopu či osobne priamo na našej predajni nachádzajúcej sa na adrese Palackého nám. 152, Rosice, PSČ: 665 01. Váš dopyt sa nikdy nepovažuje za Objednávku či návrh na uzavretie akejkoľvek zmluvy a jej potvrdením nevzniká medzi nami zmluva. V prípade, že u nás budete dopytovať Tovar za predpokladu, že bude Váš dopyt obsahovať všetky podstatné údaje o dopytovanom Tovare, zašleme Vám prostredníctvom Vašej kontaktnej e-mailovej adresy nezáväznú cenovú ponuku, ktorá má platnosť jeden (1) týždeň. Kupujúci berie na vedomie, že rozmery Tovaru uvedené v rámci cenovej ponuky nie sú rozmermi výrobnými.

4.5. V rámci cenového dopytu Tovaru či v rámci Objednávky Tovaru ste povinní uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Všetky takto Vami uvedené údaje považujeme za správne a úplné. Pokiaľ pri jednaní o Kúpnej zmluve vyjde najavo, že Vami poskytnuté údaje neboli správne alebo úplné, sme oprávnení kedykoľvek ukončiť rokovanie o uzavretí Kúpnej zmluvy a Kúpnu zmluvu neuzavrieť. V prípade, že už Kúpna zmluva bola uzatvorená a následne vyjde najavo, že Vami poskytnuté údaje, ktoré boli podkladom pre uzatvorenie Kúpnej zmluvy, sú nesprávne alebo neúplné, sme oprávnení od takej Kúpnej zmluvy odstúpiť. 

4.6. Kupujúci môže vykonať Objednávku Tovaru týmito spôsobmi: 

4.6.1. Vyplnením objednávkového formulára v rámci E-shopu (objednávaný Tovar Kupujúci vloží do elektronického nákupného košíka v rámci E-shopu), ktorý obsahuje najmä informácie o objednávanom Tovare, o spôsobe úhrady kúpnej ceny Tovaru, o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného Tovaru, a o nákladoch spojených s dodaním Tovaru a jeho odoslaním kliknutím na tlačidlo „Dokončiť a zaplatiť objednávku“.

4.6.2. Individuálnym kontaktovaním Predávajúceho prostredníctvom elektronickej pošty mimo E-shop, že Kupujúci chce Tovar objednať, najmä v reakcii na zaslanú cenovú ponuku Tovaru Predávajúceho, kedy Objednávka v tejto forme musí obsahovať najmä: určenie druhu a množstva objednávaného Tovaru, ako aj nevyhnutné údaje o Kupujúcom potrebné na fakturáciu. 

4.6.3. Vykonaním online Objednávky Tovaru pri osobnej návšteve vymeriavacieho technika Predávajúceho u Kupujúceho, a to uvedením údajov v rámci online konfigurátora za účasti Predávajúceho (najmä údajov o druhu a množstve objednávaného Tovaru, o jeho prípadnej montáži, o Kupujúcom, o spôsobe úhrady kúpnej ceny, apod.) a odoslaním tohto konfigurátora elektronickou cestou Predávajúcemu. 

4.6.4. Vykonaním online Objednávky Tovaru pri osobnej návšteve Kupujúceho v prevádzke Predávajúceho nachádzajúcej sa na adrese: Palackého nám. 152, Rosice, PSČ: 665 01, a to uvedením údajov v rámci online konfigurátora za účasti Predávajúceho (najmä údajov o druhu a množstve objednávaného Tovaru, o jeho prípadnej montáži, o Kupujúcom, o spôsobe úhrady kúpnej ceny atď.) a odoslaním tohto konfigurátora elektronickou cestou Predávajúcemu.

4.7. V iných prípadoch než uvedených v predchádzajúcom odseku, sa na uzatvorenie Kúpnej zmluvy medzi Kupujúcim a Predávajúcim ustanovenia týchto VOP použijú primerane s prihliadnutím na okolnosti a využívaný komunikačný prostriedok.  

4.8. Pred odoslaním Objednávky Tovaru je Vám umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré ste do Objednávky vložili, a to aj s ohľadom na možnosť zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do Objednávky. Kupujúci berie na vedomie, že potom, čo Objednávku odošle Predávajúcemu, už nemôže údaje v nej uvedené, akokoľvek meniť. 

4.9. Po odoslaní Vašej Objednávky (návrhu Kúpnej zmluvy) Vám zašleme potvrdenie o prijatí Objednávky (akceptáciu návrhu Kúpnej zmluvy) vrátane týchto VOP, a to prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovú adresu uvedenú v Zákazníckom účte či v Objednávke. Doručením tohto potvrdenia Objednávky z našej strany je uzatvorená Kúpna zmluva

4.10. Sme oprávnení Vás požiadať v závislosti od charakteru Objednávky (množstvo Tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dodanie Tovaru) o dodatočné potvrdenie Objednávky (napríklad písomne alebo telefonicky). Kupujúci je povinný Predávajúcemu potvrdiť rozmery na výrobu Tovaru, a to do troch (3) kalendárnych dní odo dňa doručenia takej žiadosti Predávajúceho. Počas Vášho omeškania s plnením tejto povinnosti nie sme v omeškaní s plnením našich záväzkov voči Vám, a o túto dobu Vášho omeškania sa aj predlžuje lehota na plnenie našich povinností podľa Kúpnej zmluvy, najmä na dodanie Tovaru vrátane vykonania odborného zamerania a montáže. 

4.11. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní Kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté Kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím Kúpnej zmluvy či v súvislosti s vrátením Tovaru a pod. (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí Kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby. 

 

5.
KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1. Nárok na zaplatenie Celkovej kúpnej ceny nám vzniká v okamihu, keď Kupujúcemu odovzdáme Tovar, či dôjde k dokončeniu montáže Tovaru pokiaľ je dohodnutá, ak nie je dohodnuté inak. Kupujúci je povinný uhradiť Predávajúcemu Celkovú kúpnu cenu vrátane všetkých nákladov podľa uzatvorenej Kúpnej zmluvy. 

5.2. Celkovú kúpnu cenu podľa uzatvorenej Kúpnej zmluvy nám môžete uhradiť nasledujúcimi spôsobmi: 

5.2.1. Bezhotovostne prevodom na náš bankový účet Predávajúceho uvedený v rámci nami vystavenej faktúry.

5.2.2. Bezhotovostne platobnou kartou alebo prostredníctvom online platobného systému PayPal.

5.2.3. V hotovosti dopravcovi pri prevzatí tovaru v mieste Vami určenom v Objednávke (pri doručení tovaru na dobierku). Platba kartou nie je u dopravcu možná. Objednávka Tovaru s platbou na dobierku nie je možná pri všetkých druhoch Tovaru.  

5.3. Sme oprávnení požadovať po Kupujúcom úhradu zálohy na Celkovú kúpnu cenu či uhradenie Celkovej kúpnej ceny vopred. Ustanovenie § 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa nepoužije. 

5.4. Pokiaľ nakupujete Tovar cez E-shop, hradíte 100 % Celkovej kúpnej ceny vopred (s výnimkou využitia dobierky). V prípadoch, že objednávate Tovar spoločne so službou odborného zamerania a montáže či v iných prípadoch s Kupujúcim dohodnutých, sme oprávnení po Vás požadovať úhradu zálohy na Celkovú kúpnu cenu min. vo výške 20 % (v prípade odborného vymerania a montáže pergoly je záloha stanovená na 800 EUR). Po odbornej konzultácii a zameraní vykonanom našimi technikmi, sme oprávnení po Vás požadovať úhradu ďalšej zálohy na zvyšnú časť Celkovej kúpnej ceny min. vo výške 80 %. Pokiaľ budú pri odbornom zameraní zistené odlišné rozmery, než ktoré boli Vami zadané, bude vždy po Vašom súhlase upravená Objednávka Tovaru a jeho Celková kúpna cena.

5.5. V prípade bezhotovostnej platby ste povinní uhradiť Celkovú kúpnu cenu spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je Váš záväzok uhradiť Celkovú Kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na náš uvedený bankový účet.

5.6. Prípadné zľavy z Kúpnej ceny Tovaru poskytnutého Predávajúcim Kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

5.7. Sme platcami DPH. Daňový doklad – faktúru Vám vystavíme po uhradení Celkovej kúpnej ceny alebo jej časti a zašleme ju v elektronickej podobe na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

5.8. Poplatky bánk za vykonanie úhrady Celkovej kúpnej ceny sa riadia zmluvou medzi Vami a Vašou bankou. 

5.9. Ako Kupujúci na seba v súlade s ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občianskeho zákonníka preberáte nebezpečenstvo zmeny okolností. Pokiaľ sa plnenie Kúpnej zmluvy stane vplyvom Vášho omeškania s plnením akejkoľvek Vašej povinnosti podľa uzatvorenej Kúpnej zmluvy, pre nás nevýhodné, a to najmä z dôvodu zvýšenia nákladov na plnenie podľa uzavretej Kúpnej zmluvy (zvýšenie cien výroby Tovaru, zvýšenie nákladov na dodanie Tovaru), sme oprávnení sa domáhať po Vás obnovenia rokovaní o obsahu Kúpnej zmluvy a jej zmene, najmä o zmene výšky Celkovej kúpnej ceny. Pokiaľ nedôjde k dohode medzi nami o zmene obsahu Kúpnej zmluvy do 7 kalendárnych dní odo dňa doručenia našej výzvy na obnovenie rokovaní o obsahu Kúpnej zmluvy Kupujúcemu, máme nárok na odstúpenie od Kúpnej zmluvy.  

5.10. Počas Vášho omeškania s úhradou akejkoľvek časti Celkovej kúpnej ceny nie sme v omeškaní s plnením našich záväzkov voči Vám, a o túto dobu Vášho omeškania sa aj predlžuje lehota na dodanie Tovaru vrátane vykonania montáže.

5.11. V prípade, že ste v omeškaní s úhradou Celkovej kúpnej ceny alebo jej časti dlhšie ako päť (5) kalendárnych dní po lehote splatnosti, sme oprávnení pozastaviť plnenie svojich povinností podľa uzavretej Kúpnej zmluvy s Vami, a to až do doby úplnej úhrady dlžnej čiastky z Vašej strany. V prípade, že ste v omeškaní s úhradou Celkovej kúpnej ceny alebo jej časťou dlhšie ako tridsať (30) kalendárnych dní po lehote splatnosti, sme oprávnení od uzatvorenej Kúpnej zmluvy s Vami odstúpiť. V takom prípade budete povinní nahradiť nám všetky škody, náklady a výdavky, ktoré nám vznikli a sme oprávnení u Vás vykonať demontáž Tovaru.  

 

6.
PREPRAVA A DODACIE PODMIENKY

6.1. Ak sme podľa uzavretej Kúpnej zmluvy povinní dodať Tovar na miesto Vami určené v Objednávke, ste povinní prevziať Tovar pri dodaní v tomto Vami uvedenom mieste a potvrdiť prevzatie na predloženom doklade. Beriete na vedomie, že čl. 6 týchto VOP sa uplatní, pokiaľ Vami objednaný Tovar bol bez montáže a odborného vymerania. 

6.2. Dodanie Tovaru Kupujúcemu je spoplatnené podľa cenníka dopravy zverejnenom v rámci E-shopu v závislosti od druhu vybranej dopravy a šírky Tovaru, pokiaľ nie je dohodnuté inak. S nákladmi na dodanie Tovaru je Kupujúci vždy dostatočne oboznámený pred dňom uzavretia Kúpnej zmluvy. Predávajúci si vyhradzuje právo určiť prepravcu pre dodanie Tovaru Kupujúcemu, a to na základe rozmerov daného Tovaru alebo s ohľadom na spôsob platby Celkovej kúpnej ceny Kupujúcim. Našimi zmluvnými prepravcami sú Direct Parcel Distribution CZ s.r.o. (DPD), TOPTRANS EU, a.s. (Toptrans) alebo Slovenská pošta, a.s. Samotná preprava Tovaru sa riadi všeobecnými obchodnými podmienkami týchto dopravcov. V prípade, že spôsob dodania Tovaru je zmenený na základe požiadavky Kupujúceho, všetky riziká a náklady spojené so zmenou dodania Tovaru preberá Kupujúci.

6.3. Orientačné termíny dodania Tovaru Kupujúcemu sú uvedené pri každom Tovare v rámci E-shopu. Termíny dodania sa môžu pri jednotlivom Tovare v závislosti od zložitosti výroby a termínu dodania výrobcu líšiť. V prípade, že objednávate väčšie množstvo Tovaru, alebo celkové množstvo objednaného Tovaru presiahne výrobnú kapacitu, či dôjde k výpadku vo výrobe výrobcu, je Predávajúci oprávnený termín dodania Tovaru zmeniť podľa možností výrobcu, o čom upovedomí Kupujúceho písomne alebo telefonicky. Berte prosím na vedomie, že Tovar objednaný v letnej sezóne môže mať dlhší termín výroby. 

6.4. V prípade, že zvolíte platbu Celkovej kúpnej ceny prostredníctvom dobierky, termín dodania Tovaru sa predlžuje minimálne o dva (2) pracovné dni. Dopredu Vám oznámime približný termín dodania Tovaru písomne alebo telefonicky.

6.5. Podmienkou dodania Tovaru Kupujúcemu v prípade bezhotovostnej platby je úplné zaplatenie Celkovej kúpnej ceny. Vyhradzujeme si vlastnícke právo k Tovaru, a preto sa stanete vlastníkom Tovaru až úplným zaplatením Celkovej kúpnej ceny (výhrada vlastníckeho práva). Nebezpečenstvo škody na Tovare však na Vás prechádza už jeho prevzatím. Ten istý následok má, pokiaľ neprevezmete Tovar, hoci sme Vám s ním umožnili nakladať.

6.6. Škoda na Tovare, vzniknutá po prechode nebezpečenstva škody na tovare na Kupujúceho, nemá vplyv na povinnosť Kupujúceho zaplatiť Celkovú kúpnu cenu, ibaže škodu spôsobil porušením svojej povinnosti Predávajúci.

6.7. Predávajúci splní svoju povinnosť odovzdať tovar Kupujúcemu, ak mu umožní nakladať s Tovarom v mieste plnenia a včas mu to oznámi. Má sa za to, že Predávajúci umožní nakladať s Tovarom Kupujúcemu, akonáhle mu Tovar bude dopravcom odovzdaný.

6.8. Pri preberaní Tovaru ste povinní skontrolovať neporušenosť jeho obalov a v prípade akýchkoľvek závad ste povinní nám bezodkladne tieto oznámiť a závady uviesť v rámci prepravného protokolu. V prípade zjavného porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusíte Tovar od odovzdávajúceho prevziať. Podpisom dodacieho listu potvrdzujete, že zásielka spĺňala všetky podmienky a náležitosti a na prípadnú neskoršiu reklamáciu ohľadom porušenia obalu Tovaru nebude braný ohľad.

6.9. Doporučujeme bezodkladne, teda najneskôr do troch (3) kalendárnych dní po prechode nebezpečenstva škody na Tovare, vykonať prehliadku Tovaru, a v rámci tejto lehoty ste oprávnení reklamovať u nás zjavné vady Tovaru či jeho nekompletnosť.

6.10. Pokiaľ bezdôvodne odmietnete prevziať Tovar, nepovažuje sa táto skutočnosť za nesplnenie povinnosti dodať Tovar z našej strany, ani za odstúpenie od Kúpnej zmluvy z Vašej strany.

6.11. Ak ste v omeškaní s prevzatím Tovaru, sme oprávnení po tom, čo Vás preukázateľne prostredníctvom elektronickej pošty upozorníme a poskytneme Vám novú primeranú lehotu na prevzatie Tovaru, po uplynutí tejto primeranej lehoty odstúpiť od uzavretej Kúpnej zmluvy s Vami a následne Tovar vhodným spôsobom predať. Náklady na uskladnenie Tovaru a náklady márneho dodania Tovaru z dôvodu nedostatku súčinnosti na Vašej strane v nevyhnutne potrebnej výške sme oprávnení voči Vám započítať na výťažok predaja.

6.12. V prípade, že je kvôli dôvodom na Vašej strane nutné Tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v Objednávke, alebo v prípade, že si Tovar objednáte na dobierku a neprevezmete si ho, ste povinný uhradiť náklady spojené s doručovaním Tovaru alebo jeho opakovaným odoslaním, alebo spojené s iným spôsobom doručenia.

6.13. Kupujúci preberá vlastnícke právo k obalu Tovaru.   

 

7.
DODANIE TOVARU S MONTÁŽOU 

7.1. K Vašej Objednávke je možné po dohode s Predávajúcim využiť službu odborného zamerania a montáže našimi technikmi. Za správnosť vymeraných rozmerov nesieme zodpovednosť a pri tejto službe máte tiež nárok na využitie servisu Tovaru po dobu, počas ktorej na samotný Tovar platí záruka za akosť. Táto služba neslúži pre nezávislú konzultáciu na mieste u Kupujúceho. S cenou odborného zamerania a montáže Tovaru a nákladov na dodanie Tovaru ste oboznámení vždy pred tým, než dôjde k uzavretiu Kúpnej zmluvy. Beriete na vedomie, že čl. 7 týchto VOP sa uplatní iba ak využijete službu odborného zamerania a montáže našimi technikmi.

7.2. Kupujúci je povinný pripraviť Predávajúcemu miesto, kde bude vykonávaná montáž Tovaru (ďalej len ako „miesto montáže“), a to v termíne montáže podľa 7.4. týchto VOP a umožniť mu nerušený prístup k miestu montáže Tovaru. Kupujúci je taktiež povinný umožniť Predávajúcemu vykládku komponentov z automobilu v čo najbližšej vzdialenosti od miesta montáže. Kupujúci je povinný oboznámiť Predávajúceho a jeho pracovníkov so všetkými potrebnými informáciami na vykonanie montáže, najmä ohľadom umiestnenia vedenia el. prúdu, vody, plynu a odpadov, a pod. v mieste montáže, a ďalej je Kupujúci povinný poskytnúť Predávajúcemu a jeho pracovníkom všetku potrebnú súčinnosť.

7.3. Kupujúci je povinný v prípade potreby na svoje náklady zariadiť postavenie lešenia tak, aby ho Predávajúci mal v mieste montáže v stanovenom termíne montáže podľa 7.4. týchto VOP k dispozícii, a to po celú dobu vykonávania montáže. 

7.4. V prípade dodávky Tovaru vrátane montáže Vás kontaktujeme ohľadom dojednania termínu montáže (ďalej len ako „termín montáže“), a to potom, čo bola uhradená celá stanovená záloha na Celkovú kúpnu cenu z Vašej strany a Tovar bol zadaný do výroby. Termín montáže bude medzi nami dohodnutý, prípadne bude určený jednostranne z našej strany. Ste povinní nám poskytnúť plnú súčinnosť ohľadom umožnenia prístupu k miestu montáže v danom termíne montáže. Termín montáže je možné z našej strany meniť podľa aktuálneho vyťaženia montážnych technikov a podľa nepriaznivých poveternostných podmienok. Berte prosím na vedomie, že Tovar objednaný v letnej sezóne môže mať dlhší termín výroby aj samostatnej montáže.

7.5. Pre prípad neoprávneného zásahu do miesta montáže či iného znemožnenia vykonávania montáže Tovaru zo strany tretích osôb či Kupujúceho sa primerane predlžuje doba dodania a Predávajúcemu vzniká právo na úhradu všetkých nákladov, ktoré mu v tejto súvislosti vznikli.

7.6. Náklady vzniknuté na základe odberu elektrickej energie, vodného, stočného a ďalších odobraných energií v mieste montáže hradí Kupujúci.

7.7. Montáž Tovaru je dokončená, ak je zo strany Predávajúceho predvedená Kupujúcemu spôsobilosť Tovaru slúžiť svojmu účelu. Takto dokončenú montáž Tovaru Predávajúci odovzdá Kupujúcemu a Kupujúci je povinný si takto namontovaný Tovar skontrolovať, najmä jeho funkčnosť a vzhľad a v prípade akýchkoľvek vád je bezodkladne povinný oznámiť tieto Predávajúcemu. V prípade nereklamovania zjavných vád namontovaného Tovaru bezprostredne po vykonaní prehliadky právo z vád reklamovaných v rozpore s týmto ustanovením VOP zaniká.

7.8. Kupujúci je povinný namontovaný Tovar prevziať aj za predpokladu, že obsahuje drobné vady, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia používaniu Tovaru. Kupujúci je povinný potvrdiť prevzatie namontovaného Tovaru na odovzdávacom protokole predloženom Predávajúcim, v ktorom budú uvedené prípadné vady a nedorobky, ktoré Kupujúci žiada odstrániť, a dohodnutá lehota na ich odstránenie. V prípade, že lehota podľa predchádzajúcej vety nebude dohodnutá, je ňou tridsať (30) kalendárnych dní odo dňa podpisu protokolu oboma Zmluvnými stranami. Pokiaľ odovzdávací protokol neobsahuje súpis vád a nedorobkov, má sa za to, že Kupujúci prevzal namontovaný Tovar bez výhrad. Pokiaľ Kupujúci odmieta namontovaný Tovar prevziať, je povinný do odovzdávacieho protokolu uviesť dôvod odopretia prevzatia. V prípade, že Kupujúci odmietne uviesť do odovzdávacieho protokolu dôvod odmietnutia prevzatia podľa predchádzajúcej vety, odmietne podpísať odovzdávací protokol, alebo odmietne namontovaný Tovar bez vážneho dôvodu prevziať, má sa za to, že namontovaný Tovar prevzal bez výhrad ku dňu, ktorý bol dohodnutý alebo jednostranne stanovený Predávajúcim ako termín prevzatia namontovaného Tovaru.

7.9. Kupujúci je povinný Predávajúcemu uhradiť všetky náklady spojené s opakovaným pokusom vykonať montáž pre Kupujúceho spôsobené z viny na strane Kupujúceho (najmä pri nedostatočne poskytnutej súčinnosti zo strany Kupujúceho na vykonanie montáže).

7.10. Nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza na Kupujúceho prevzatím namontovaného Tovaru. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo na Tovar, a preto sa Kupujúci stane vlastníkom namontovaného Tovaru až úplným zaplatením Celkovej kúpnej ceny. Po dobu od ukončenia montáže do úhrady Celkovej kúpnej ceny nesie Kupujúci zodpovednosť za škody na namontovanom Tovare, a to v plnom rozsahu. 

 

8.
ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

8.1. Predávajúci nie je vo vzťahu ku Kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ust. § 1826 odst. 1 písm. e) občianskeho zákonníka.

8.2. Beriete na vedomie, že farebné prevedenie ponúkaného Tovaru v rámci E-shopu je iba orientačné. Odtieň Tovaru sa môže líšiť vzhľadom na nastavenie monitora PC, samotnú zobrazovaciu technológiu a kalibráciu farieb. Na prípadnú reklamáciu z dôvodu výberu nevhodnej farby Tovaru podľa vzorkovníka zobrazeného iba prostredníctvom E-shopu nemáte nárok.

8.3. Vybavovanie Vašich sťažností ako spotrebiteľa zaisťujeme prostredníctvom e-mailovej adresy: info@labona.sk. Informáciu o vybavení sťažnosti Vám zašleme na Vašu e-mailovú adresu.  

8.4. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z uzavretej Kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00, Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri vyriešení sporov z uzavretej Kúpnej zmluvy.   

8.5. Európske spotrebiteľské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00, Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz, je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 zo dňa 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene Nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line). 

8.6. Na účely doručovania týmto súhlasíte s tým, že Vám môžeme doručovať prostredníctvom elektronickej pošty na Vašu e-mailovú adresu.

8.7. Sme oprávnení na predaj Tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

8.8. Kupujúci nie je oprávnený bez predchádzajúceho súhlasu Predávajúceho na úhradu Celkovej kúpnej ceny vykonať zápočet akejkoľvek jeho prípadnej pohľadávky voči Predávajúcemu. Kupujúci nie je tiež oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Predávajúceho zadržať akúkoľvek časť Tovaru ani žiadne iné veci, ktoré získal do svojej moci v súvislosti s plnením Kúpnej zmluvy uzatvorenej s Predávajúcim. 

8.9. Zmluvné strany sa dohodli, že všetka škoda (ako škoda priama, tak aj nepriama) spôsobená Predávajúcim môže dosiahnuť najviac Celkovú kúpnu cenu v danom prípade, a preto sa Zmluvné strany dohodli, že zodpovednosť Predávajúceho voči Kupujúcemu za akékoľvek škody, nesmie prekročiť 100 % zmluvnej ceny bez DPH. Limitácia škody dohodnutá vyššie sa nebude aplikovať v prípade, že škoda bola spôsobená úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti Predávajúcim.

 

9.
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

9.1. Svoju informačnú povinnosť voči Vám v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) súvisiacu so spracovaním Vašich osobných údajov plníme voči Vám prostredníctvom zvláštneho dokumentu dostupného tu.

 

10.
UKLADANIE COOKIES

10.1. Svoje zákonné povinnosti súvisiace s prípadným ukladaním cookies na Vaše zariadenie plníme prostredníctvom zvláštneho dokumentu.

 

11.
CHYBY A ZÁRUKA ZA AKOSŤ 

11.1. Tento reklamačný poriadok upravuje Vaše práva a povinnosti z našej zodpovednosti za vady Tovaru zakúpeného od nás v rámci E-shopu či iným spôsobom. Tento reklamačný poriadok sa primerane uplatní aj na nami vykonanú montáž Tovaru. 

11.2. Dodávame Vám Tovar v štandardnej kvalite, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Sme povinní Vám poskytnúť Tovar bez vád, najmä zodpovedáme, že Tovar v čase, keď ste ho prevzali: 

11.2.1. má vlastnosti, ktoré sme si medzi sebou dojednali, a ak chýba dojednanie, má také vlastnosti, ktoré sme popisovali alebo ktoré ste očakávali s ohľadom na povahu Tovaru, 

11.2.2. sa hodí na účel, ktorý bol na jeho použitie uvedený alebo na ktorý sa Tovar tohto druhu obvykle používa,

11.2.3. zodpovedá akosťou alebo prevedením dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,   

11.2.4. je v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a

11.2.5. vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

11.3. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má Tovar v okamihu prevzatia Kupujúcim, rovnako tak zodpovedá za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí v záručnej dobe, pokiaľ je záruka Predávajúcim poskytovaná. Ak sa prejaví vada v priebehu dvanástich (12) mesiacov od prevzatia Tovaru Kupujúcim (spotrebiteľom) má sa za to, že Tovar bol vadný už pri prevzatí. Kupujúci je povinný vady reklamovať u Predávajúceho bezodkladne po ich zistení. Ak uplynie táto lehota, zaniká zodpovednosť Predávajúceho za vady.

11.4. Práva z chybného plnenia môžete uplatniť písomne na adrese nášho sídla: Labona s.r.o., Palackého nám. 152, Rosice, PSČ: 665 01, alebo prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu: info@labona.sk. Oznámenie vád musí obsahovať Vaše identifikačné údaje, popis zistených vád a doklady osvedčujúce oprávnenosť reklamácie vrátane fotografií vád Tovaru a identifikáciu práva z vád, ktoré ste si zvolili. Môžete využiť reklamačný formulár dostupný tu.

11.5. Sme povinní Vám vydať písomné potvrdenie o tom, kedy ste právo z chýb uplatnili, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie požadujete; a ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

11.6. Môžete požadovať aj dodanie nového Tovaru bez vád, pokiaľ to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, ale pokiaľ sa vada týka iba súčasti tovaru, môžete požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môžete odstúpiť od Kúpnej zmluvy. Ak je to však vzhľadom na povahu vady neúmerné, najmä ak je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, máte právo iba na bezplatné odstránenie vady. Máte právo na primeranú zľavu v prípade, že Vám nemôžeme dodať nový Tovar bez vád, vymeniť jeho súčasť alebo Tovar opraviť, ako aj v prípade, že nezjednáme nápravu v primeranom čase alebo pokiaľ by Vám zjednanie nápravy spôsobilo značné ťažkosti. Vykonanú voľbu práva z vád Tovaru nemôžete následne zmeniť bez nášho súhlasu.  

11.7. Ak nie je výslovným vyhlásením Predávajúceho poskytnutá dlhšia záruka za akosť, je záruka 24 mesiacov odo dňa prevzatia Tovaru Kupujúcim. Pre uplatnenie záruky ste povinný predložiť daňový doklad (faktúru) k Tovaru. Zárukou za akosť sa zaväzujeme, že Tovar bude po určitú dobu spôsobilý na použitie na obvyklý účel alebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Ak vytkol Kupujúci Predávajúcemu vadu Tovaru oprávnene, nebeží lehota na uplatnenie práv z vadného plnenia ani záručná doba po dobu, počas ktorej Kupujúci nemôže vadný Tovar užívať.  

11.8. Predávajúci nenesie zodpovednosť za vady spôsobené na Tovare:  

a) bežným opotrebovaním, nevhodným ošetrením, neodbornou manipuláciou alebo poškodením spôsobeným z Vašej strany alebo zo strany nekvalifikovanej osoby;

b) neodborným uvedením do prevádzky alebo chybnou montážou z Vašej strany;  

c) pri užívaní, ktoré sa nezhoduje s návodom na obsluhu;  

d) vonkajšími vplyvmi ako napr. pôsobením ohňa, vody, solí, zásad, kyseliny alebo pôsobením živlov;  

e) v podobe základných náterových vád alebo iných povrchových úprav;  

f) v prípade použitia dielov iných dodávateľov, ktoré nie sú schválené výrobcom či Predávajúcim.  

11.9. Vašu reklamáciu vád vybavíme do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa ich preukázateľného oznámenia z Vašej strany. Vyhradzujeme si právo na posúdenie opraviteľnosti Tovaru a oprávnenosti reklamácie. Lehota na vybavenie reklamácie môže byť z našej strany v odôvodnených prípadoch predĺžená. V prípade, že ste v omeškaní s úhradou Celkovej kúpnej ceny, nie sme povinní začať reklamačné konanie a doba na vybavenie reklamácie začne plynúť až od dátumu úhrady Celkovej kúpnej ceny za celé plnenie. Vyhradzujeme si právo posúdiť reklamovanú vadu v mieste inštalácie, v prípade, že nám nebude toto posúdenie umožnené, sme oprávnení reklamáciu zamietnuť. Budete vyrozumení o vybavení reklamácie prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovú adresu uvedenú v rámci Zákazníckeho účtu či inak nám známu. V prípade, že sa dojedná oprava Tovaru, zaistíme zvoz Tovaru od Vás na svoje vlastné náklady.

11.10. Ak máte právo podľa § 1923 občianskeho zákonníka, patrí Vám aj náhrada nákladov účelne vynaložených pri uplatnení tohto práva. Ak však neuplatníte právo na túto náhradu do jedného (1) mesiaca po uplynutí lehoty, v ktorej treba vytknúť vadu, súd právo neprizná, pokiaľ namietneme, že právo na náhradu nebolo uplatnené včas.

11.11. Ste povinní si prevziať reklamovaný Tovar po reklamácii v dohodnutej lehote najneskôr do jedného (1) mesiaca odo dňa vyriešenia reklamácie. Pokiaľ ste v omeškaní s prevzatím, môžeme Tovar uložiť na Vaše náklady vo verejnom skladisku alebo u iného uschovávateľa.

 

12.
ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

12.1. Kúpna zmluva zaniká v týchto prípadoch: a) splnením predmetu Kúpnej zmluvy, b) zánikom jednej zo Zmluvných strán, c) dohodou Zmluvných strán, alebo d) odstúpením od Kúpnej zmluvy najmä v prípadoch v rámci týchto VOP výslovne uvedených.

12.2. Sme oprávnení odstúpiť od uzavretej Kúpnej zmluvy v nasledujúcich prípadoch: 

a) vyjde najavo, že Vami poskytnuté údaje v dopyte či Objednávke, ktoré boli podkladom pre uzavretie Kúpnej zmluvy, sú nesprávne alebo neúplné;  neúplné;

b) Ste v omeškaní s prevzatím Tovaru, a to aj po uplynutí poskytnutej primeranej lehoty podľa týchto VOP;  

c) Ste v omeškaní s potvrdením rozmerov pre výrobu Tovaru Predávajúcemu, a to aj po uplynutí poskytnutej primeranej lehoty;  

d) Ste v omeškaní s úhradou svojich záväzkov voči nám dlhším ako tridsať (30) kalendárnych dní po ich splatnosti;  

e) pokiaľ nie sme objektívne schopní z dôvodov na strane tretích osôb či vyššej moci dodať Vám Tovar či vykonať montáž v lehote primeranej okolnostiam.   

12.3. Kupujúci (spotrebiteľ) je oprávnený, pokiaľ nejde o prípad podľa 12.4. a 12.5. týchto VOP, odstúpiť od uzavretej Kúpnej zmluvy do štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa uzavretia Kúpnej zmluvy v súlade s ust. § 1829 občianskeho zákonníka v prípadoch uzatvorenej Kúpnej zmluvy pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku alebo mimo obvyklého priestoru na podnikanie (tzv. dištančných zmlúv), pričom v prípade, že je predmetom Kúpnej zmluvy niekoľko druhov Tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, plynie táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky Tovaru.

12.4. Kupujúci nemôže odstúpiť od Kúpnej zmluvy v súlade s ust. § 1837 občianskeho zákonníka najmä v týchto prípadoch:  

a) o poskytovaní služieb, ak boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy a Predávajúci pred uzavretím zmluvy oznámil Kupujúcemu, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy;   

b) o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania Kupujúceho alebo pre jeho osobu;    

c) oprave alebo údržbe vykonanej v mieste určenom Kupujúcim na jeho žiadosť; to však neplatí v prípade následného vykonania iných ako vyžiadaných opráv či dodania iných než vyžiadaných náhradných dielov.

12.5. Predávajúci upozorňuje na to, že Tovar, ktorý ponúka, je prevažne produktom na mieru (s výnimkou náhradných dielov), teda vyrobený podľa priania Kupujúceho, teda od uzavretej Kúpnej zmluvy Kupujúci nemôže odstúpiť.

12.6. Vzorový formulár pre odstúpenie od Kúpnej zmluvy je dostupný tu. Tento formulár nám môžete podľa svojej voľby zaslať písomne na adresu nášho sídla: Palackého nám. 152, Rosice, PSČ: 665 01, alebo prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovú adresu: info@labona.sk.

12.7. V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy sa Kúpna zmluva ruší od začiatku. V prípade riadneho odstúpenia od Kúpnej zmluvy sme povinní Vám vrátiť Celkovú kúpnu cenu do štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy, a to rovnakým spôsobom, akým sme ju od Vás prijali. Ak odstúpil od Kúpnej zmluvy Kupujúci, Predávajúci nie je povinný vrátiť Celkovú kúpnu cenu Tovaru Kupujúcemu skôr, ako mu Kupujúci Tovar vráti alebo preukáže, že Tovar Predávajúcemu odoslal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť Celkovú kúpnu cenu Kupujúcemu už pri vrátení Tovaru Kupujúcim, pokiaľ s tým bude Kupujúci súhlasiť a nevzniknú tým Kupujúcemu ďalšie náklady.

12.8. Kupujúci má nárok na vrátenie nákladov za dodanie Tovaru v najnižšej ponúkanej výške, ktorú Predávajúci ponúka. Kupujúci je povinný zaslať alebo odovzdať zakúpený Tovar Predávajúcemu. Tovar by mal byť vrátený Predávajúcemu najlepšie v pôvodnom obale, nesmie javiť známky opotrebenia či poškodenia. Náklady na vrátenie Tovaru znáša Kupujúci. Ak je vrátený Tovar poškodený porušením povinností Kupujúceho, je Predávajúci oprávnený voči Kupujúcemu uplatniť nárok na náhradu zníženia hodnoty Tovaru a odpočítať ho od čiastky, ktorú má v tejto súvislosti vrátiť Kupujúcemu. 

12.9. Odstúpením od Kúpnej zmluvy ani iným spôsobom ukončenia Kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim a Kupujúcim však nezanikajú a) nároky na náhradu škody vzniknutej porušením Kúpnej zmluvy, b) nároky na uhradenie zmluvných pokút alebo úrokov z omeškania, c) peňažné pohľadávky Predávajúceho za Kupujúcim vzniknuté na základe alebo v súvislosti s Kúpnou zmluvou, d) ustanovenia o limitácii náhrady škody, e) dojednania o voľbe práva a riešenia sporov, f) ustanovenia, ktoré riešia vzťahy medzi Zmluvnými stranami po odstúpení od Kúpnej zmluvy g) ustanovenia týkajúce sa takých práv a povinností, z ktorých povahy vyplýva, že majú Zmluvné strany zaväzovať aj po ukončení Kúpnej zmluvy. 

 

13.
OKOLNOSTI VYLUČUJÚCE ZODPOVEDNOSŤ

13.1. Zodpovednosť Predávajúceho za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných povinností podľa uzavretej Kúpnej zmluvy je vylúčená, ak sa tak stalo v dôsledku vyššej moci; vyššou mocou sa rozumejú také okolnosti, ktoré vznikli po uzavretí Kúpnej zmluvy ako výsledok nepredvídaných a druhou zmluvnou stranou neodvrátiteľných udalostí mimoriadneho charakteru, napr. havária výrobného zariadenia, odstávka výroby výrobcu, prírodná katastrofa, vojna, sabotáž, štrajk, pandémia. Pokiaľ vyššia moc pôsobí po dobu nepresahujúcu deväťdesiat (90) kalendárnych dní, sú Zmluvné strany povinné splniť záväzky vyplývajúce z Kúpnej zmluvy, len čo účinky vyššej moci pominú, pričom dodacie lehoty a všetky ostatné lehoty sa posúvajú o dobu pôsobenia vyššej moci.

13.2. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si sú vedomé prípadnej pandemickej situácie s koronavírusovou nákazou známou pod označením COVID-19 a berú tak pri uzatváraní Kúpnej zmluvy aktuálnu vzniknutú situáciu a všetky doteraz v tejto súvislosti prijaté núdzové opatrenia na vedomie. V nadväznosti na stav ku dňu uzavretia Kúpnej zmluvy tak Zmluvné strany výslovne dojednávajú, že v prípade, keď sa v dôsledku aktuálnej situácie a štátnymi orgánmi prijatých núdzových opatreniach plnenie Kúpnej zmluvy zo strany Predávajúceho stane ťažko splniteľné, splniteľné za zásadne sťažených podmienok, s výrazne zvýšenými nákladmi či až nemožné, zakladá takáto obťažnosť až nemožnosť plnenia právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy na strane Predávajúceho, smerujúce k zániku záväzku založeného Kúpnou zmluvou. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že Predávajúci sa v takejto situácii zároveň zbaví svojej zodpovednosti vrátane povinnosti k náhrade škody vzniknutej porušením povinnosti či omeškaním s plnením povinnosti dojednanej v Kúpnej zmluve, ak bude zrejmé, že mu v splnení povinnosti z Kúpnej zmluvy dočasne alebo trvalo zabránili núdzové opatrenia prijaté štátnymi orgánmi v čase uzatvárania či plnenia Kúpnej zmluvy. Toto dojednanie o založení práva na odstúpenie od Kúpnej zmluvy a oslobodenie od zodpovednosti vrátane povinnosti k náhrade škody na strane Predávajúceho platí aj v prípade, keď sa po podpise Kúpnej zmluvy pandemická situácia a štátnymi orgánmi doteraz prijaté núdzové opatrenia zmenia (príp. sprísnia).

 

14.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

14.1. Ak vzťah založený uzatvorenou Kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom Zmluvné strany zjednávajú, že vzťah sa riadi právom Českej republiky. Voľbou práva podľa predchádzajúcej vety nie je Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, zbavený ochrany, ktorú mu poskytujú ustanovenia právneho poriadku, od ktorých sa nedá zmluvne odchýliť, a ktoré by sa v prípade neexistencie voľby práva inak použili podľa ustanovenia čl. 6 odst. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo dňa 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzkové vzťahy (Rím I). Aplikácia Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru zo dňa 11. apríla 1980 (tzv. Viedenské dohovory) a noriem medzinárodného práva súkromného je vylúčená.

14.2. Zmluvné strany Kúpnej zmluvy sa dohodli, že všetky spory vznikajúce medzi nimi z takej zmluvy, ktorej súčasťou sú aj tieto VOP, a v súvislosti s ňou, alebo jej uzatváraním, budú rozhodované výlučne na súdoch Českej republiky, ktorých miestna príslušnosť bude výlučne určená podľa sídla Predávajúceho ku dňu podania žaloby. Voľbou príslušnosti podľa predchádzajúcej vety nie je Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, zbavený ochrany, ktorú mu poskytujú ustanovenia právneho poriadku, od ktorých sa nedá zmluvne odchýliť, a ktoré by sa v prípade neexistencie voľby príslušnosti inak použili podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1215/2012 zo dňa 12.12.2012 o príslušnosti a uznávaní a výkone súdnych rozhodnutí v občianskych a obchodných veciach (Nariadenie Brusel I bis).

14.3. Ak je niektoré ustanovenie týchto VOP neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpia ustanovenia, ktorých zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.  

14.4. Uzatvorené Kúpne zmluvy vrátane týchto VOP sú nami archivované v elektronickej aj písomnej podobe a nie sú prístupné.

14.5. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1.6.2022.