zavrieť
môžete začať písať
výsledky hľadania tu

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Labona s.r.o.

Cieľom tohto dokumentu je v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „GDPR“) a ďalšími právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov, Vám poskytnúť úplné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov, najmä o tom, v akom rozsahu a na aký účel Vaše osobné údaje spracúvame, kto a akým spôsobom bude Vaše osobné údaje spracúvať a komu môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté, ako aj o práve prístupu k Vašim osobným údajom, práve na opravu Vašich osobných údajov a ďalších Vašich právach podľa príslušných právnych predpisov.

Tento dokument je verejne prístupný na našich internetových stránkach na adrese: https://www.labona.sk

1.
PREVÁDZKOVATEĽ – Kto bude Vaše osobné údaje spracúvať?

1.1. Sme obchodná spoločnosť Labona s.r.o., so sídlom Palackého nám. 152, 665 01 Rosice, IČ: 03898881, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Brne oddiel C, vložka 87305, a ako prevádzkovateľ spracúvame Vaše osobné údaje (ďalej len ako „prevádzkovateľ“ alebo „my“).

1.2. Naše kontaktné údaje:

       Adresa pro doručovanie: Palackého nám. 152, 665 01 Rosice
       Adresa elektronickej pošty: info@labona.sk
       Telefón: +421 233 329 126.

2.
SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV – Akým spôsobom spracúvame Vaše osobné údaje?

2.1. Vaše osobné údaje sú u nás v úplnom bezpečí. Prijali sme vo Vašom záujme s prihliadnutím na povahu, rozsah, kontext a účely spracúvania aj na rôzne pravdepodobné a rôzne závažné riziká pre Vaše práva a slobody vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany Vašich osobných údajov , ktoré spracúvame, najmä opatrenia, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k týmto Vašim osobným údajom, k ich zmene, zničeniu, strate, neoprávneným poskytnutiu, k ich neoprávnenému spracúvaniu, ako aj k inému zneužitiu osobných údajov. Najmä využívame tieto zabezpečovacie prvky : šifrovaná komunikácia, bezpečné prostredie pre uchovanie dokumentov obsahujúcich osobné údaje vo fyzickej podobe, úložiská opatrené unikátnymi prístupovými heslami, užívanie oficiálnych antivírusových programov, viazanie zamestnancov povinností mlčanlivosti, riadenie užívateľských prístupov, využívanie SSL certifikátu na ochranu prenosu údajov medzi prehliadačom návštevníka a webovou stránkou, nastavený systém riadenia práv a rolí, Vaše prihlasovacie údaje sú zahashované a všetky dáta uložené iba na serveroch v zabezpečených dátových centrách.

Vaše osobné údaje sú teda u nás pod neustálou kontrolou, a to ako elektronickou, tak aj fyzickou. Navyše zabezpečenie Vašich osobných údajov pravidelne aktualizujeme a priebežne zdokonaľujeme.

2.2. Spracúvame osobné údaje automatizovane aj manuálne; spracúvaním osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu či profilovaniu.

2.3. Spracúvame Vaše osobné údaje v súlade s týmito zásadami vyplývajúcimi z GDPR:

   • zákonnosť spravodlivosť, a transparentnosť spracúvania osobných údajov,
   • obmedzenia účelu – získavame osobné údaje len na určité, výslovne vyjadrené a legitímne účely,
   • minimalizácia údajov – zachovávame primeranosť, relevantnosť a obmedzenosť spracúvanie osobných údajov na nevyhnutne nutný rozsah vo vzťahu k účelu ich spracúvania,
   • správnosť a aktuálnosť – prijímame všetky rozumné opatrenia, ktoré umožňujú zaistiť pravidelnú aktualizáciu či opravu Vašich osobných údajov,
   • minimalizácie uchovávania – uchovávame osobné údaje iba po dobu, ktorá je nevyhnutná na konkrétny účel, na ktorý sú Vaše osobné údaje spracúvané,
   • integrita a dôvernosť – Vaše osobné údaje spracúvame spôsobom, ktorý zaistí ich náležité zabezpečenie, vrátane ich ochrany pomocou vhodných technických alebo organizačných opatrení pred neoprávneným či protiprávnym spracúvaním a pred náhodnou stratou, zničením alebo poškodením,
   • zodpovednosť – dodržiavame zodpovedný prístup k ochrane Vašich osobných údajov.
3.
KATEGÓRIE A ZDROJ OSOBNÝCH ÚDAJOV – Aké osobné údaje spracúvame a z akých zdrojov ich získavame?

3.1. Keď používate naše webové stránky môžeme získavať o Vás určité údaje, ako napr. IP adresa, dátum a čas prístupu na naše webové stránky, informácie o Vašom internetovom prehliadači, operačnom systéme či nastavení Vášho jazyka. Môžeme tiež spracúvať údaje o Vašom správaní v rámci nášho e-shopu, napr. aké produkty si na našom e-shope prezeráte či aké z našich ponúk Vás zaujali. Z informácií o Vašom správaní na našich webových stránkach odvodzujeme ďalšie údaje o Vás, aby sme Vám zobrazili ponuky na mieru a v budúcnosti mohli naše webové stránky ďalej zlepšovať, tieto údaje sú však z dôvodu Vášho maximálneho súkromia anonymizované, a preto ich ani sami nedokážeme priradiť konkrétne osobe.

Spracúvame v nadväznosti na príslušný právny dôvod a účel spracúvania v prípade zákazníkov, ktorým poskytujeme svoje služby a tovar, nasledujúce kategórie osobných údajov:

   • identifikačné údaje – meno, priezvisko, akademický titul, obchodná firma, IČO, DIČ, adresa trvalého pobytu, adresa sídla, podpis;
   • kontaktné údaje – doručovacia adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo – pevná linka, mobil;
   • popisné údaje – číslo bankového účtu, údaje o poskytovaných službách a tovaroch vrátane histórie (druh a špecifikácie služby/tovaru, objem poskytnutých služieb/tovaru a ich cena, informácie o platobnej morálke, informácie o vykonaných platbách);
   • údaje z komunikácie medzi nami a zákazníkom - el. komunikácia;
   • ostatné - sieťové identifikátory (IP adresa, identifikátory cookies, apod), geografická poloha, správanie dotknutej osoby na webovej stránke.

3.2. Vaše osobní údaje získavame

   • priamo od dotknutej osoby,
   • z verejných registrov. :
4.
ÚČEL A PRÁVNE DÔVODY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV – Na aké účely a na základe akého poverenia spracúvame Vaše osobné údaje?

4.1. Vaše osobné údaje spracúvame vždy iba na určité, výslovne vyjadrené a legitímne účely, ktoré vyplývajú z výkonu našej činnosti. Vaše osobné údaje spracúvame najmä za účelom plnenia obchodného vzťahu (k tomu, aby sme riadne vybavili a doručili Vašu objednávku či poskytli objednané služby potrebujeme Vaše osobné údaje; rovnako tak tieto potrebujeme na vyriešenie akéhokoľvek problému, ktorý môže v tejto veci nastať), ale aj za účelom starostlivosti o Vás ako o zákazníka (ak sa na nás obrátite s nejakým dotazom/problémom, musíme na jeho zodpovedanie/vyriešenie spracúvať Vaše osobné údaje) či na to, aby ste mohli využívať užívateľský účet v rámci nášho e-shopu.

4.2. Niektoré Vaše osobné údaje spracúvame aj na účely našej marketingovej aktivity – o tomto sa viac dozviete v rámci nižšie uvedenej časti tohto dokumentu nazvanej ako „Externé reklamné systémy, súbory cookies“.

4.3. Vaše kontaktné osobné údaje využívame tiež za účelom zasielania obchodných oznámení, týkajúcich sa iba našich vlastných služieb. Ide najmä o produkty a služby podobné tým, ktorým sme Vám už poskytli. Na účely zasielania obchodných oznámení spracúvame Vaše kontaktné osobné údaje prevažne na základe Vášho súhlasu. Pokiaľ nám súhlas neudelíte, tak Vám, ak ste našim zákazníkom, môžeme zaslať obchodné oznámenie aj bez toho, aby ste nám poskytli Váš súhlas, a to z dôvodu nášho oprávneného záujmu (na základe nášho oprávneného záujmu môžeme spracúvať osobné údaje našich zákazníkov na účely priameho marketingu v súlade s GDPR). Pri zasielaní obchodných oznámení dodržujeme všeobecne záväzné právne predpisy. V každom prípade platí, že nám môžete túto našu marketingovú aktivitu zakázať tým, že nás kontaktujete prostredníctvom vyššie uvedených kontaktných údajov alebo využijete tento kontaktný formulár a toto nám oznámite.

4.4. Vaše osobné údaje spracúvame konkrétne na základe týchto právnych dôvodov:

   • právnym dôvodom je plnenie uzavretej zmluvy (článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR) - na základe tohto právneho dôvodu spracúvame Vaše osobné údaje, pokiaľ je to nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste alebo na vykonanie opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy; napr. uzavretie kúpnej zmluvy, a následne za účelom poskytnutia objednaných služieb/tovaru, čo zahŕňa najmä prijatie objednávky, následná komunikácia so zákazníkom, plnenie zmluvy, vystavenie faktúry, apod.; právnym dôvodom je splnenie zákonnej povinnosti (článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR) - na základe tohto právneho dôvodu spracúvame Vaše osobné údaje vtedy, ak nám túto povinnosť ukladá právny predpis; napr. vedenie účtovnej a daňovej evidencie, vystavenie faktúry, apod.;
   • právnym dôvodom je splnenie zákonnej povinnosti (článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR) - na základe tohto právneho dôvodu spracúvame Vaše osobné údaje vtedy, ak nám túto povinnosť ukladá právny predpis; napr. vedenie účtovnej a daňovej evidencie, vystavenie faktúry, apod.;
   • právnym dôvodom je náš oprávnený záujem (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR) - na základe tohto právneho dôvodu spracúvame Vaše osobné údaje, pokiaľ je to v našom oprávnenom záujme, kedy je tu nutné zaradiť tieto činnosti: uplatnenie našich právnych nárokov voči Vám ako zákazníkovi a opačne, na účely kontrol vykonávaných orgánmi verejnej moci, vnútorné administratívne procesy, priama marketingová aktivita – najmä zasielanie obchodných oznámení, cookies, využitie kontaktného formulára na našich webových stránkach z Vašej strany a následná komunikácia s Vami, apod.
   • právnym dôvodom je Vami udelený súhlas (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR) – na základe tohto právneho dôvodu, v určitých prípadoch, spracúvame Vaše kontaktné osobné údaje na zasielanie našich obchodných oznámení.
5.
DOBA SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV – Ako dlho spracúvame Vaše osobné údaje?

5.1. Vaše osobné údaje spracúvame po celú dobu trvania zmluvného vzťahu medzi nami.

5.2. V prípade spracúvania osobných údajov na základe Vášho súhlasu, budú Vaše osobné údaje spracúvané po dobu 5 rokov, alebo do odvolania takého súhlasu.

5.3. Osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre riadne poskytnutie služieb, resp. pre splnenie všetkých našich povinností, či už tieto povinnosti vyplývajú zo zmluvy medzi nami alebo zo všeobecne záväzných právnych predpisov musíme spracúvať bez ohľadu na Vami udelený súhlas po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi alebo v súlade s nimi (napr. pri daňových dokladoch je touto dobou doba najmenej 10 rokov).

5.4. Pri stanovení doby uchovávanie osobných údajov zohľadňujeme všetky aspekty daného spracúvania a taktiež Vaše záujmy, príp. oprávnené záujmy tretích strán, najmä aby boli Vaše osobné údaje uchovávané len po nevyhnutne potrebný čas.

6.
PRÍJEMCOVIA A SPROSTREDKOVATEĽA OSOBNÝCH ÚDAJOV – Komu ďalej poskytujeme Vaše osobné údaje?

6.1. Vaše osobné údaje poskytujeme našim zamestnancom, ktorí pri spracúvaní osobných údajov postupujú v súlade so všetkými platnými a záväznými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, a ďalej podľa záväzných pravidiel upravujúcich spracúvanie a ochranu osobných údajov, ktoré sú stanovené vnútornými predpismi.

6.2. Nami spracúvané osobné údaje sú poskytované najmä týmto príjemcom:

   • orgánom verejnej moci a iným subjektom, ktorým sme povinní poskytovať osobné údaje podľa príslušných právnych predpisov (napr. správne orgány, súdy, orgány činné v trestnom konaní, exekútori, notári, jednotlivé ministerstvá SR, Colné úrady, apod.),
   • ďalším subjektom, pokiaľ je to nevyhnutné pre ochranu našich práv (napr. poisťovne pri uplatnení poistného nároku, súdy, konkurzní správcovia, exekútori a pod.),
   • poskytovateľom služieb potrebných pre našu činnosť (najmä poskytovatelia právnych služieb a účtovných služieb, dopravné spoločnosti – za účelom doručenia objednaného tovaru zákazníkovi, apod.)

6.3. Aktuálny zoznam sprostredkovateľov, ktorým môžeme poskytovať Vaše osobné údaje nájdete TU.

6.4. Príjemcovia osobných údajov uvedení v predchádzajúcom bode poskytujú záruky zavedenia vhodných technických a organizačných opatrení tak, aby dané spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky príslušných záväzných právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov. Ak spracúvanie osobných údajov týmito príjemcami neupravuje žiadny právny predpis alebo iný právny akt práva EÚ alebo členského štátu, je s príjemcom osobných údajov uzavretá písomná zmluva o spracúvaní osobných údajov, ktorá upravuje práva a povinnosti strán (nás, ako prevádzkovateľa a sprostredkovateľa) pri spracúvaní osobných údajov.

6.5. Neposkytujeme Vaše osobné údaje do tretích krajín (t. j. krajiny mimo územia EÚ) či medzinárodné organizácii.

7.
EXTERNÉ REKLAMNÉ SYSTÉMY, SÚBORY COOKIES

7.1. Naše webové stránky dostupné na adrese: https://www.labona.sk využívajú pre svoju činnosť reklamný systém spoločnosti Google (Google AdWords). Prostredníctvom tohto online systému je možné zobrazovať inzerentov v platených výsledkoch vyhľadávania. Webové stránky ďalej používajú službu Google Analytics a prípadne aj ďalšie služby poskytované najmä spoločnosťami Google, Inc., Facebook Inc. alebo Automattic Inc.

7.2. Naše webové stránky dostupné na adrese: https://www.labona.sk využívajú na svoju činnosť takzvané „cookies“. Jedná sa o textové súbory, ktoré slúžia na meranie návštevnosti webu https://www.labona.sk, na prispôsobenie zobrazenia webových stránok a na zacielenie reklamy. Tieto súbory cookies odošle konkrétnu navštívenú stránku do prehliadača návštevníka webu a umožní zaznamenať informácie o návšteve, rozpoznať zariadenie návštevníka webu, apod.

7.3. Naše webové stránky využívajú relačné (dočasné) cookies, ktoré sú automaticky mazané po ukončení prezerania webového rozhrania. Ďalej využívajú trvalé cookies, ktoré zostávajú vo Vašom zariadení do skončenia doby ich platnosti, alebo pokiaľ ich nezmažete..

7.4 Cookies, ktoré využívajú naše webové stránky, sú buď cookies prvej strany alebo cookies tretích strán.

   • Cookies prvej strany - tieto cookies sú priradené k doméne nášho webu. Ide o nevyhnutné cookies a výkonnostné cookies. Môžu byť dočasné alebo trvalé.
   • Cookies tretích strán – tieto cookies sú priradené k inej doméne, než je doména našich webových stránok, a to aj keď sa nachádzate na našich webových stránkach. Tieto cookies nám umožňujú analyzovať naše webové stránky a zobrazovať pre vás reklamu na mieru. Ide o funkčné cookies a cielené a reklamné cookies.

7.5. Konkrétne využívané typy cookies a ich účel:

   • Nevyhnutné cookies – tieto cookies umožňujú navigáciu na webovom rozhraní a využívaní základných funkcií. Tieto cookies Vás nijako neidentifikujú a nejedná sa o osobné údaje.
   • Výkonnostné cookies – tieto cookies slúžia na analýzu spôsobu využívania webového rozhrania (počet návštev, čas strávený na webovom rozhraní a ďalšie obdobné informácie). Údaje získané týmito cookies sú anonymné.
   • Funkčné cookies – tieto cookies slúžia na personalizáciu obsahu prostredníctvom zapamätania prihlasovacích údajov, geolokácie a podobne. Prostredníctvom funkčných cookies môže dochádzať k získavaniu a spracúvaniu osobných údajov.
   • Cielené a reklamné cookies – tieto cookies slúžia na zobrazovanie cielených reklám na webovom rozhraní i mimo nich. Prostredníctvom reklamných cookies môže dochádzať k získavaniu a spracúvaniu osobných údajov. Informácie o tom, ako naše webové stránky využívate, môžeme ďalej zdieľať s našimi partnermi z oblasti sociálnych sietí, inzercie a analýz as poradcami.

7.6. Používanie súborov cookies môžete odmietnuť voľbou v príslušnom nastavení v internetovom prehliadači. Upozorňujeme na to, že pri odmietnutí používania cookies nie je vylúčené, že nebudete môcť plne využívať všetky funkcie webového rozhrania.

7.7. Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § 62 zákona č. 351/2011 Z. z., o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov ich zasielanie neodmietnete. Spracúvaní osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás.
7.8. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk.; tomu pre tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane pre jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

 

8.
PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY – Aké máte zákonné práva pri spracúvaní osobných údajov?

8.1. Máte právo sa na nás kedykoľvek obrátiť, aby ste získali informácie o procese spracúvania Vašich osobných údajov alebo za účelom uplatnenia nižšie uvedených práv, ktoré máte v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov podľa príslušných právnych predpisov na ochranu osobných údajov:

   • právo na prístup k všetkým spracúvaným osobným údajom - máte právo od nás získať potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, sú alebo nie sú nami spracúvane, a pokiaľ sú spracúvané, tak máte právo získať najmä tieto informácie:

    - aké sú účely spracúvania Vašich osobných údajov;
    - aké sú kategórie dotknutých osobných údajov;
    - kto, okrem nás, sú príjemcami Vašich osobných údajov;
    - doba, počas ktorej budú Vaše osobné údaje u nás uchované;
    - existencia Vašich práv na opravu, výmaz, obmedzenie spracúvania osobných údajov, práva namietať, práva na sťažnosť dozornému orgánu; všetky dostupné informácie o zdroji osobných údajov;
    - skutočnosť, že dochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania;
    - máte ďalej právo vyžiadať si kópiu svojich osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame
   • právo kedykoľvek odvolať Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov, pokiaľ sú osobné údaje spracúvané na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov;
   • právo na opravu (upresnenie alebo doplnenie) spracúvaných osobných údajov - máte právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu opravili Vaše nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú;
   • právo na výmaz osobných údajov - máte právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu vymazali osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a máme povinnosť osobné údaje bez zbytočného odkladu vymazať, pokiaľ je daný jeden z týchto dôvodov

    - Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali alebo inak spracúvali,
    - odvolali ste svoj súhlas, na základe ktorého boli Vaše osobné údaje spracúvané, a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre ich spracúvanie,
    - vzniesli ste námietku proti spracúvaniu Vašich osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na ich spracúvanie,
    - Vaše osobné údaje sú nami spracúvané nezákonne,
    - Vaše osobné údaje musia byť vymazané na splnenie právnej povinnosti,
    - Vaše osobné údaje boli získané v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 GDPR

    Upozorňujeme na to, že niektoré Vaše osobné údaje musíme podľa dotknutých právnych predpisov uchovávať aj napriek Vašej žiadosti o výmaz (jedná sa najmä o Vaše osobné údaje uvedené na faktúrach či iných účtovných dokladoch). Vaše osobné údaje môžeme tiež ďalej spracúvať aj napriek Vašej žiadosti o výmaz na účel uplatnenia našich právnych nárokov voči Vám.

   • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov - máte právo na to, aby sme obmedzili spracúvanie, v ktoromkoľvek z týchto prípadov:

    - v prípade, že popierate správnosť Vašich osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
    - spracúvanie je nezákonne a namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia,
    - Vaše osobné údaje už nepotrebujeme na účely spracúvania, ale Vy ich požadujete na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;,
    - vzniesli ste námietku proti spracúvaniu, pokiaľ nebude overené, či naše oprávnené dôvody prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.

    V prípade oprávnenej požiadavky na obmedzenie spracúvania osobných údajov z Vašej strany sme oprávnení ďalej spracúvať dotknuté osobné údaje iba s Vašim súhlasom.

   • právo získať spracúvané osobné údaje a tieto osobné údaje odovzdať inému prevádzkovateľovi (právo na prenosnosť osobných údajov) - máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, ktoré ste nám poskytli, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby sme tomu bránili, a to v prípade, že právnym dôvodom na spracúvanie Vašich osobných údajov je súhlas alebo zmluva a spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovane;

   • právo namietať - máte z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie právo kedykoľvek namietať spracúvaniu svojich osobných údajov, ktoré sú spracúvané na základe právneho dôvodu spočívajúceho v našom oprávnenom záujme – viď vyššie uvedená časť tohto dokumentu nazvaná „ Účel a dôvody spracúvania osobných údajov “;

   • právo byť informovaný o porušenie ochrany osobných údajov v prípadoch stanovených v príslušných právnych predpisoch na ochranu osobných údajov;

   • právo podať sťažnosť dozornému orgánu; bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné prostriedky správnej alebo súdnej ochrany, máte právo podať sťažnosť na dozornom úrade, teda na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej len „Úrad“), sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel. č. +421 /2 3231 3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, www.dataprotection.gov.sk, pokiaľ sa domnievate, že spracúvaním Vašich osobných údajov z našej strany boli porušené právne predpisy upravujúce ochranu osobných údajov

8.2. Vaše práva uvedené vyššie v predchádzajúcom bode, okrem sťažnosti, ktorá sa podáva na Úrad na ochranu osobných údajov, sa uplatňujú priamo u nás prostredníctvom nášho e-mailu: info@labona.cz , písomne ​​na adrese nášho sídla: Palackého nám. 152, 665 01 Rosice, alebo prostredníctvom našej dátovej schránky: uk6y3zj .

Na uplatnenie týchto Vašich práv prosím využite náš formulár, ktorý je dostupný TU.

8.3. Všetky oznámenia a vyjadrenia k Vašim uplatneným právam poskytujeme bezplatne, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr však do jedného (1) mesiaca od uplatnenia práva zákazníkom. Sme oprávnení takto stanovenú lehotu v prípade potreby as ohľadom na zložitosť a počet žiadostí predĺžiť o dva (2) mesiace. Sme povinní Vás informovať o predĺžení stanovenej lehoty, vrátane uvedenia dôvodov.

8.3. Vyhradzujeme si právo, pokiaľ budete uplatňovať svoje vyššie uvedené práva bezdôvodne či neprimerane, účtovať Vám primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií, alebo odmietnuť vyhovieť Vašej žiadosti.


                                                                                                                                                                                                                                        Labona s.r.o., 1.1.2022