Máme DOPRAVU ZADARMO na všetko bez obmedzenia! Od teraz, navždy.

Na poskytovanie služieb využívame cookies. Prechádzaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.

zavrieť
môžete začať písať
výsledky hľadania tu

INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

ZÁKLADNÉ ZHRNUTIE

 

Spoločnosť Labona s.r.o., IČO 03898881 spracováva Vaše osobné údaje za účelom zasielania obchodných oznámení (marketingových ponúk) na základe tzv. oprávneného záujmu. Proti tomuto spracovaniu Vašich osobných údajov môžete kedykoľvek vzniesť námietku a obchodné oznámenia Vám potom nebudú ďalej zasielané. Podrobnejšie informácie o spracovaní Vašich osobných údajov, vrátane podrobnejších informácií ohľadom oprávneného záujmu správcu, nájdete nižšie.

1.
TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCU

1.1. Správcom Vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť Labona s.r.o., so sídlom Palackého nám. 152, 665 01 Rosice, IČO: 03898881, zapísaná v obchodnom registri vedenom u Krajského súdu v Brne oddiel C, vložka 87305 (ďalej len "správca").

1.2. Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: adresa pre doručovanie: Palackého nám. 152, 665 01 Rosice, adresa elektronickej pošty: info@labona.cz, telefón +420 608 354 888.

1.3. Správca menoval poverenca pre ochranu osobných údajov - pani Janu Löffelmann.

1.4. Táto informačná povinnosť je plnená vo vzťahu k osobným údajom spracovávaným správcom výhradne za účelom zasielania obchodných oznámení na základe oprávnených záujmov správcu. Nevzťahuje sa na spracovanie osobných údajov vykonávaných správcom za iným účelom a na inom právnom základe, pričom pre tieto prípady bude informačná povinnosť správcu plnená samostatne.

2.
PRÁVNY ZÁKLAD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

2.1. Právnym základom spracovania Vašich osobných údajov je skutočnosť, že toto spracovanie je nevyhnutné pre účely oprávnených záujmov správcu či tretej strany v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (Obecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie").

3.
ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

3.1. Účelom spracovania Vašich osobných údajov je zasielanie obchodných oznámení správcom voči Vašej osobe v zmysle zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti a o zmene niektorých zákonov (Zákon o niektorých službách informačnej spoločnosti), v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o niektorých službách informačnej spoločnosti"), ak zákazník e-shopu Labona súhlasí pri odoslaní objednávky.

3.2. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.

4.
OPRÁVNENÉ ZÁUJMY SPRÁVCU

4.1. Ak ste udelil(a) správcovi súhlas so zasielaním obchodných oznámení Vašej osobe podľa ustanovenia § 7 ods. 2 zákona o niektorých službách informačnej spoločnosti alebo ste bol(a) zákazníkom správcu v zmysle ustanovenia § 7 ods. 3 zákona o niektorých službách informačnej spoločnosti a zároveň Vám správca poskytol pri zhromaždení Vašich osobných údajov možnosť jasne, zreteľne, zadarmo a jednoduchým spôsobom nesúhlasiť s využitím podrobností Vášho elektronického kontaktu pre zasielanie obchodných oznámení.

4.2. Pri zasielaní obchodných oznámení dodržiava správca všeobecne záväzné právne predpisy, najmä ustanovenie § 7 zákona o niektorých službách informačnej spoločnosti.

4.3. Bod 47 recitálu nariadenia okrem iného uvádza, že "spracovanie osobných údajov za účelom priameho marketingu možno považovať za spracovanie vykonané z dôvodu oprávneného záujmu".

4.4. Správca vykonal posúdenie, či je možné spracovávať Vaše osobné údaje za účelom zasielania obchodných oznámení a tiež vykonal nevyhnutný proporčný test, v ktorom porovnával záujmy Vašej ochrany so záujmami správcu. Správca dospel k záveru, že s ohľadom na Váš predchádzajúci súhlas so zasielaním obchodných oznámení či na predchádzajúce naplnenie predpokladov stanovených v ustanovení § 7 ods. 3 zákona o niektorých službách informačnej spoločnosti a ďalej s ohľadom na skutočnosť, že z Vašej strany môže kedykoľvek dôjsť k odmietnutiu ďalšieho zasielania obchodných oznámení Vašej osobe, ak sa nezdá, že Vaše záujmy alebo základné práva a slobody vyžadujúce ochranu Vami dobrovoľne poskytnutých osobných údajov majú prednosť pred oprávnenými záujmami správcu na zasielanie obchodných oznámení.

4.5. Vzhľadom k vyššie uvedenému a aj vzhľadom na skutočnosť, že z Vašej strany bolo možné odôvodnene očakávať spracovanie Vašich osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení, má správca za to, že právnym základom spracovania Vašich osobných údajov pre účely zasielania obchodných oznámení Vašej osobe je tak oprávnený záujem správcu (čl. 1).

5.
DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

5.1. Vaše osobné údaje budú správcom spracovávané po dobu štyroch (4) rokov od vzniku zasielania osobných údajov na základe zasielania "potvrdenej objednávky" alebo "dopytu", najdlhšie však do vznesenia námietky alebo Vašej obdobnej požiadavky proti spracovaniu osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení z Vašej strany, vrátane uplatnenia práva na vymazanie Vašich osobných údajov.

6.
ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

6.1. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú osoby zaisťujúce marketingové služby pre správcov a spoločnosti v zozname partnerov.

6.2. Správca nemá v úmysle odovzdať Vaše osobné údaje do tretej zeme (do zeme mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

7.
PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJU

7.1. Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania.

7.2. Ak by ste sa domnieval(a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť dozornému úradu.

 

Máte kedykoľvek právo vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov za účelom priameho marketingu, vrátane profilovania, ak sa profilovanie týka tohto priameho marketingu. Ak vznesiete námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov za účelom priameho marketingu, nebudú už Vaše osobné údaje pre tieto účely ďalej spracovávané. Tým nie je dotknuté spracovávanie Vašich osobných údajov založených na inom právnom základe alebo na iný účel.